Geomachine, geotekniske, grunnundersøkelser, grunnundersøkelse, grunnboring, geotermisk

Geoteknisk borerigg, borerigg for grunnboring, borerigg for grunnundersøkelserFørstevalget for grunnboring, grunnundersøkelser eller innen geoteknikk

Pressemelding

Geomachine og PTO Teknikk AS utvider samarbeidet

Geomachine og Norske PTO Teknikk AS utvider sitt langvarige samarbeid. PTO Teknikk AS har vært Geomachine sin servicepartner i årevis, og vil nå også stå for salg av Geomachine`s geotermiske maskiner og utstyr i Norge og på Island.«Det er svært viktig at kunden får helhetlig service i eget hjemmemarked, enten det er knyttet til vedlikehold av en maskin, eller kjøp av ny maskin eller utstyr», sier Samuli Salmela, administrerende direktør i Geomachine. "Vår globaliseringsstrategi er å vokse gjennom samarbeid med sterke lokale fagfolk innen geoteknologi."

Geoteknisk borerigg, borerigg for grunnboring, borerigg for grunnundersøkelser

PTO har vært Geomachine`s servicepartner i flere år. Nå utvides samarbeidet også på salgssiden. «Fra 1. juli 2022 er PTO Teknikk AS vår eksklusive salgspartner i det norske og islandske markedet. Vi er veldig glade for dette da vi ser stor etterspørsel etter våre produkter i disse områdene. Våre maskiner er på sitt beste i de svært utfordrende vær-, terreng- og grunnforhold som finnes i Norden. Det er flott å kunne fortelle norske, og nå islandske fagfolk om jordundersøkelser mer aktivt, og om hvordan vi kan gjøre virksomheten deres mer produktiv med vårt tilbud.»

Service for hele maskinens livssyklus

Investering i maskiner er alltid en stor beslutning for kunden og påvirkes i betydelig grad av hvor økonomisk maskinen er i det lange løp. Derfor er en av de viktige hjørnesteinene i Geomachine`s tjeneste å gi kundene ekspertservice og vedlikehold gjennom hele produktets livssyklus.

Takket være PTO Teknikk AS har vedlikeholdstjenestene i Norge fungert problemfritt i årevis. Robin Jensen, daglig leder i PTO Teknikk AS, er stolt over sitt lange samarbeid med Geomachine. «Maskinen produserer kun når den er i bruk, og derfor er vår rolle som tjenesteleverandør viktig. Vi investerer mye i å sikre at Geomachine`s kunder alltid får den beste og mest teknisk høykvalitets serviceopplevelsen på markedet.»

Robin Jensen mener å utvide samarbeidet er et viktig skritt. – «Det er flott at samarbeidet vårt nå blir dypere og vi kan derfor betjene våre kunder i Norge enda bedre i fremtiden. Vi tror at det alltid er en ubestridelig fordel for kunden å få alt de trenger enkelt, fra en kjent operatør, en one-stop-shop.»

Pressemelding på Geomachine sitt nettsted


Press release in English

Geomachine and PTO Teknikk AS deepen cooperation

Geomachine and Norwegian PTO Teknikk AS are deepening their long-standing cooperation. PTO Teknikk AS has been Geomachine's service partner for years, and will now also be responsible for selling Geomachine equipment in Norway and Iceland

"It is very important that the customer receives comprehensive service in their own home market, whether it means something related to maintenance of a machine, or the purchase of a new machine or equipment," says Samuli Salmela, CEO of Geomachine. "Our globalization strategy is to grow through cooperation with strong local professionals in the field of geotechnology.”

PTO Teknikk AS has been Geomachine's service partner for several years. Now the cooperation is being extended to the sales side as well. “As of July 1, 2022, PTO Teknikk AS is our exclusive sales partner in the Norwegian and Icelandic markets. We are very happy about this as we see a lot of demand for our products in these areas. Our machines are at their best in the very challenging weather, terrain and ground conditions found in the Nordic countries. It's great to be able to tell Norwegian, and now Icelandic soil investigation professionals more actively, about how we can make their operations more productive with our offering.”

Service for the entire device lifecycle

Investing in machinery is always a big decision for the customer and is significantly affected how economical the machine is in the long run. Therefore, one of the important cornerstones of Geomachine's service is to provide its customers with expert service and maintenance throughout product’s life cycle.

Thanks to PTO Teknikk AS, maintenance services in Norway have been running smoothly for years. Robin Jensen, CEO of PTO Teknikk AS, is proud of his long partnership with Geomachine. “The machine only produces when it is being used and that is why our role as a service provider is important. We invest heavily in ensuring that Geomachine's customers always receive the best and most technically high-quality service experience on the market.”

Robin Jensen thinks that expanding cooperation is an important step. “It is great that our cooperation is now deepening and we are therefore able to serve our customers in Norway even better in the future. We believe that it is always an indisputable advantage for the customer to get everything they need easily, from a familiar operator, a one stop shop.

Press release on Geomachine's company page

© 2002 PTO teknikk.